General Terms of Use and Use of our Website - Agriniser

  Общи Условия за работа

  Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате този сайт

  1. Въведение

  1.1. Agriniser.com е интернет страницата на дружеството Agriniser Limited (нареченo по – нататък „Agriniser”, „Агринайзър”, „Дружеството”, „нас”, „ние”, „наш”, „наши”), дружество, регистрирано в Англия, с регистрационен на компанията No. 10419808 със седалище и адрес на управление в 2 Lambseth Street, Eye, Suffolk, United Kingdom, IP23 7AG (2 Ламбсет Стрийт, Ай, Съфолк, Англия, IP23 7AG).

   

  1.2. Тези Условия за работа подлежат на изменения и допълнения периодично от Агринайзър, както е предвидено в Точка 1.5 по-долу ("Условия") и представляват правно обвързващ договор между Вас ("Вие") и Дружеството.

   

  1.3. Вие приемате и се задължавате да изпълнявате настоящите Условия, в случай, че предоставите информация за себе си, регистрирате профил в сайта Agriniser.com или по някакъв друг начин получите достъп или използвате този уебсайт или Платформата (както се нарича нататък). Ако не приемате тези условия, не трябва да посещавате Платформата или да се регистрирате с цел използване Услугата (както се нарича нататък). Ако имате въпроси относно Условията, моля свържете се с нас на имейл contact@agriniser.com.

   

  1.4. Вие гарантирате, декларирате и потвърждавате, че сте бизнес потребител и ще използвате Платформата само за бизнес цели.

   

  1.5. Агринайзър може да преразглежда и изменя тези Условия по всяко време чрез публикуване на актуализирана тяхна версия на този уебсайт. Трябва периодично да посещавате този уебсайт, за да преглеждате най-актуалните Общи Условия, защото те са задължителни за Вас.

   

  1.6. Като приемате настоящите Условия, Вие също се съгласявате, че :

   

      1.6.1. Политиката за поверителност на Агринайзър, която може да бъде намерена тук https://www.agriniser.com/en/PrivacyPolicy (и може да бъде изменяна и допълвана периодично от Агринайзър по негова собствена преценка), определя правилата, въз основа на които обработваме всички лични данни, събрани от нас или предоставени от Вас;

   

     1.6.2. Политиката за „бисквитки“ на Агринайзър, с която може да се запознаете тук https://www.agriniser.com/en/CookiePolicy (и може да бъде изменяна и допълвана периодично от Агринайзър), съдържа информация за "бисквитките" на уеб сайта.

   

     1.7.Ние не гарантираме, че сайтът или какъвто и да е публикуван на него материал, няма да съдържа грешки или пропуски.

   

  1. Услугата

   

  2.1. Agriniser.com е платформа за онлайн (пазаруване) търговия, която позволява на търговски дружества и бизнес клиенти да публикуват обяви и да отправят оферти за продажба или покупка на зърно в публична или анонимна/поверителна среда ("Платформата").

   

  2.2. Ролята на Агринайзър се ограничава до установяването на контакт и представянето на купувачи на продавачи и обратно ("Услугата"). Агринайзър не е страна по каквито и да е сделки или преговори между регистрирани потребители. Агринайзър не притежава право на собственост върху нищо обявено, продадено или закупено посредством Платформата.

   

  Как функционира?

   

  2.3. Регистрация.

  Регистрацията в Платформата е безплатна. За да получите достъп до Услугата, трябва да предоставите името на Вашия бизнес представител, адрес за контакт (който ще послужи и като потребителско име) и валиден телефонен номер за контакт. След това системата ще ви покани да създадете сигурна парола, която трябва да запазите в тайна и да не разкривате пред никого. След това трябва да предоставите необходимите данни и да изберете предпочитаните от вас настройки за профила си. Регистрацията и активирането на потребителския профил подлежат на верификация (удостоверяване) от екипа на Агринайзър. Вие носите отговорност за всяко използване на регистрацията и паролата (ите), независимо с Ваше разрешение или не. Вие се задължавате незабавно да уведомите Агринайзър за всяка непозволена употреба на вашия акаунт или парола (и).

   

  2.4. Верификация.

  Верификацията (удостоверяването) се състои в наша надлежна проверка, която може да включва, освен всичко останало, и : (i) проверка на актуалното състояние и статута на дружеството, което представлявате в официалните агенции и в порталите на правителствените регистри, (ii) телефонно обаждане (ния), и (iii) попълване на документи, доказващи, че сте упълномощен(и) да действате от името на дружеството, които ще получите и ще пратите обратно по имейл. При успешно завършване на процедурата по верификация от страна на екипа на Агринайзър и при задоволителна преценка от страна на Агринайзър, профилът Ви ще бъде активиран и ще Ви бъде предоставен достъп до Услугата, а Вие ще се считате за регистриран потребител.

   

  2.5. Обява.

  Публикуването на обява в Платформата е безплатно. След регистрирането и активирането на профила , всеки регистриран потребител може да публикува обяви за покупка или продажба на зърно. Продуктите, за които могат да се публикуват обяви в Платформата, са предварително определени от Агринайзър и включват различни видове зърно и зърнени култури, семена от маслодайни култури, семена от зърнено-бобови култури и други специални продукти. Обявата на Платформата трябва да включва, наред с другото, следния минимум информация:

   

  • специфичния вид продукция;
  • дали е био / органична, или не;
  • дали е генетично модифицирана, или не;
  • съдържание на влага (това не е задължително поле)
  • година на реколтата;
  • средства и място на физическа доставка/приемане;
  • срок за физическа доставка/приемане
  • вид валута;
  • цена или без цена (опционално за потребителя);
  • количество;
  • условия и начини на плащане;
  • документи и/или снимки, удостоверяващи качеството и/или произхода на зърното (за продавачите, когато са налични и приложими);
  • избор за публична или анонимна оферта;
  • обявяване срока на валидност на офертата.

   

       Колективно („Условията на сделката“).

   

  Когато регистриран потребител отговори на обява, този потребител и потребителят, публикувал обявата, започват преговори чрез Агринайзър, за да разберат дали могат да се споразумеят по отношение условията на сделката в Платформата.

   

  2.6. Водене на преговори.

  Воденето на преговори (договарянето) през Платформата е безплатно. Регистрираните потребители ще бъдат приканени да отправят оферти ("контраоферти") , касаещи условията на сделката, съдържащи се в обявите. Преговорите са анонимни. Всяка комуникация в преговорния процес се осъществява чрез Агринайзър, който обменя информация между регистрирани потребители, публикували обява и потребители, които са им отговорили.

           

  • Преговорите се провеждат само в съответствие с инструкциите на Платформата;
  • Преговорите са анонимни и не се допуска разкриване на информация за контакт между преговарящите потребители, освен ако вече не са договорени условията на сделката и Агринайзър не осъществи пряк контакт между двете страни;
  • И двамата потребители ще бъдат уведомявани за всеки етап от процеса на преговори чрез уеб известия в зависимост от техните предпочитания (чрез имейл или имейл и текстово съобщение);
  • Контраофертите са валидни за ограничен период от време, посочен от потребителя, който ги отправя, или от потребителя, публикувал обявата. Този период има определен краен срок, в който всяка от страните може да отговори на съответната контраоферта. Ако не бъде получен отговор (приемане на офертата или нова контраоферта) в рамките на избрания период от време, валидността на контраофертите изтича, те автоматично се оттеглят, което прекратява преговорите между двете страни;
  • Контраофертите могат да бъдат оттеглени от потребителите, които са ги публикували по всяко време, като бъдат изтрити преди да: бъдат приети; да им бъде отправена насрещна контраоферта; или да бъдат отхвърлени. Оттеглянето на контраофертата автоматично прекратява преговорния процес между двете страни;
  • Няма ограничение по отношение броя на контраофертите, които могат да бъдат отправени както от потребителя, публикувал обявата, така и от потребителя, който му отговоря;
  • Няма ограничение за това с колко контраофериращи потребители, във всеки един момент, може да преговаря публикувалият обява потребител във връзка с определена обява;
  • Потребителите, публикували обява, могат да преговарят с повече от един контраофериращ потребител едновременно. В момента, в който публикувалият потребител приеме контраоферта на който и да е от насрещните потребители, с които той/тя преговаря, всички други активни (насрещни) оферти на всички останали потребители се отхвърлят автоматично;
  • По време на преговорите потребителите се приканват да се споразумеят за начина , по който ще се осъществи физическата доставка/приемане на зърното и свързаната с това отговорност, като следват опциите за доставка/приемане, намиращи се на Платформата;
  • Всяка оферта за цена (независимо дали е в обява, или в контраоферта) трябва да бъде нетна паричнa оферта, представляваща общата сума, платима от купувача;


  2.6.1. Потребителят се съгласява с първоначално предложените условия за търгуване в обявата.

  Потребителите могат да отправят контраоферта в обява за продаване или купуване на зърно, без да предлагат промени в първоначално предложените условия на сделката, освен ако Платформата не даде различно предложение. Ако публикуващият потребител се съгласи с контраофертата, той/тя може да реши да я приеме.


  2.6.2. Купувачът започва преговори (процес на контраофериране).

  Когато купувачът не е съгласен с първоначално предложените условия на сделката в обявата на продавача, той/тя може да отправи контраоферта на този продавач, като предложи промени в условията на сделката. Ако продавачът е доволен от контраофертата, той може да я приеме. Ако продавачът не е удовлетворен от получената от купувача контраоферта, той може да я отхвърли, което автоматично преустановява съответните преговори. Друга възможност е той да продължи преговорите, като предложи на купувача нова насрещна оферта и отново предложи модифициране на условията на сделката за съответната оферта. Всяка нова насрещна оферта (контраоферта) между продавача и купувача представлява покана за сключване на сделка при последно зададените условия. Преговорите продължават, докато не бъде постигнато съгласие и одобрение от двете страни по всички условия на сделката.
   

  2.6.3. Продавачът започва преговори (процес на контраофериране).

  Когато продавачът не е съгласен с първоначално предложение условия на сделката в обявата на купувача, той/тя може да отправи контраоферта на този купувач, като предложи промени в условията на сделката. Ако купувачът е доволен от контраофертата, той може да я приеме. Ако купувачът не е удовлетворен от получената от продавача контраоферта, той може да я отхвърли, което автоматично ще преустанови съответните преговори. Друга възможност е той/тя да продължи преговорите, като предложи на продавача нова насрещна оферта (контраоферта) и отново предложи модифициране на условията на сделката за съответната оферта. Всяка нова насрещна оферта между продавача и купувача представлява покана за сключване на сделка при последно зададените условия. Преговорите продължават, докато не бъде постигнато съгласие и одобрение от двете страни по всички условия на сделката.


  2.7. Осъществяване на контакт и финализиране на сделката.

  В момента, в който условията на сделката са напълно договорени от двете страни, обявата автоматично се изтегля от Платформата. Агринайзър ще разкрие съответните данни за контакт на всяка от страните, за да съгласуват условията по договора помежду си и след това да изпълнят сделката. Обмяната на информация за контакт изисква от двете страни да изберат и заплатят абонаментен план, в случай че нямат такъв заплатен предварително. Абонаментът се заплаща еднократно, което предоставя на страните пакет от допълнителни услуги и позволява неограничен брой свързвания за съответния период при успешно договорени сделки. След това страните се задължават да се свържат лично помежду си възможно най-скоро. След обмена на информацията за контакт ще се счита, че Услугата е изпълнена и с това предоставяне на данни Агринайзър се освобождава от всякакви задължения по настоящите Условия във връзка със съответната обява.


  2.8. Само за уточнение - не се създава договор, пораждащ права и задължения, когато страните постигнат съгласие по условията на сделката, посредством Услугата на Агринайзър. Договор, пораждащ права и задължения, ще бъде сключен, едва когато страните се съгласят да влязат в договорни отношения и когато са в пряк контакт помежду си.

   

  1. Абонаменти и плащания

  3.1. Всеки регистриран потребител може да избере и заплати за съответен абонаментен план по всяко време, като плановете са изчерпателно посочени на Платформата. Абонаментите планове биват месечни и годишни, като се заплащат чрез банкова карта и се таксуват автоматично в края на всеки отчетен период.

  3.2. Всеки регистриран потребител, който ползва Услугата, в резултат на което достигне до успешна договорка (приета контраоферта и сключена сделка) е длъжен да заплати избран от него абонаментен план, в случай че няма заплатен такъв предварително. Участникът, който приема контраофертата, ще бъде подканен да избере и заплати абонамент. При успешно плащане, абонаментът се активира автоматично и контактите между двете страни ще бъдат споделени, за да могат страните да преминат към физическото изпълнение на договорената сделка. Насрещният участник, чиято контраоферта е била приета, трябва и ще бъде подканен да избере и заплати абонамент по избор, в срок от 24 часа от използването на Услугата. Ако денят, следващ деня на използване на Услугата, е неработен, то срокът за заплащане може да бъде удължен до първия последващ работен ден.

  3.3. При предварително заплащане на абонамент Агри Плюс и Агри Експерт, потребителят получава пълен достъп до услугите на Платформата и същевременно ускорява процеса на свързване. Това означава, че при приета контраоферта и сключена сделка, потребителят автоматично получава контактите на насрещния контрагент. Освен това, потребителят с предварително платен абонамент има възможност да вижда контактите на всички продавачи и купувачи в платформата, които са избрали да публикуват своята оферта публично. В случай, че потребителят вече има платен абонамент Агри Аналитика, при приемане на контраоферта и сключване на сделка, потребителят ще трябва да премине към абонамент Агри Плюс или Агри Експерт. За целта, системата автоматично ще приспадне неусвоената сума от абонамента Агри Аналитика и ще преизчисли сумата за доплащане според новия избор за абонамент на потребителя.

  3.4. В случай на неуспешно плащане преди началото на последващия отчетен период, Агринайзър си запазва правото да ограничи достъпа до услугите на Платформата и може да заличи профила на клиента при неспазване на горепосочените условия.

  3.5. Плащанията в Агринайзър се изършват чрез виртуален ПОС терминал в сигурна среда, предоставен от платежната система Страйп (Stripe).

   

  Кой може да използва Агринайзър?

  1. Позволена употреба

   

  4.1. Всяко използване на Платформата и/или Услугата се подчинява на строги критерии за правоспособност, някои от които подлежат на проверка по време на процеса на верификация (вж. Точка 2.5).

   

  4.2. Като се регистрирате като потребител на Платформата, Вие гарантирате на нас и на всички останали регистрирани потребители, че отговаряте и ще продължавате да отговаряте в бъдеще на всички условия, посочени в тaзи разпоредба, както и, че Вие се задължавате да обезщетите както нас, така и всеки друг засегнат регистриран потребител за каквито и да е нарушения на тези Условия посредством всички допустими от закона средства, както и да не ни търсите отговорност чрез какъвто и да е съдебен иск във връзка с Ваши нарушения на Условията.

   

  4.3. Следните изисквания са задължителни за всички лица, които желаят да се регистрират на Платформата и да ползват Услугата:

  • Действията Ви трябва да са добросъвестни;
  • Трябва да сте навършили 18 години;
  • Трябва да действате в качеството си на представител на търговско дружество, а не като обикновен потребител;
  • Трябва да предоставите вярна, точна, пълна и актуална информация;
  • Не трябва да разкривате Вашите данни за контакт пред друг потребител, различен от представения Ви от Агринайзър, след като преговорите са приключили;
  • Вие трябва да сте юридическо лице, регистрирано в Република България (или негов представител);
  • Трябва да сте правоспособен да продавате или да купувате зърното, което обявявате;
  • Трябва да притежавате разрешение и правомощие да:

  o  да поемате права и задължения от името и за сметка на юридическото лице, което представлявате;

  да се регистрирате като потребител от свое име и за своя сметка (или от името на дружеството, което представлявате);

  да търгувате със зърното, което продавате или купувате, в качеството си на регистриран потребител, от свое име и за своя сметка (или от името на дружеството, което представлявате);

  • Вие трябва да сте собственик на:

  зърното, което предлагате за продажба чрез Платформата (освен ако не е договорено друго по време на преговорите);

  o  средствата, които са Ви необходими, за да закупите зърно чрез Платформата (освен ако не е договорено друго по време на преговорите);

  • Трябва материално и юридически да сте в състояние да изпълнявате всички условия на сделката, които Вие и вашият контрагент сте договорили, включително прехвърляне на собствеността върху стоките и прехвърляне на договорените суми.

   

  4.4. Осведомен сте и приемате, че Вие носите цялата отговорност за формата, съдържанието и точността на всяка информация или друго съдържание, изпратено, публикувано или изложено от Вас на Платформата.

   

  Как може да се използва Агринайзър?

  1. Допустима употреба

   

  5.1. Всяко използване на Платформата и/или Услугата се подчинява на строги критерии за допустимост, някои от които подлежат на проверка по време на процеса на публикуване на обявите (вж. Точка 2.6) и процеса на преговори (вж. Точка 2.7). Като се регистрирате като потребител на Платформата, Вие гарантирате на нас и на всички останали регистрирани потребители, че отговаряте и ще продължавате да отговаряте в бъдеще на всички условия, посочени в тази разпоредба, и Вие се задължавате да обезщетите както нас, така и всеки друг засегнат регистриран потребител за каквито и да е нарушения на тези Условия, посредством всички допустими от закона средства, както и да не ни търсите отговорност чрез какъвто и да е съдебен иск във връзка с Ваши нарушения на Условията.

   

  Всяка информация или съобщение, които качвате на Платформата, трябва да са съобразени с действащото законодателство. Каквато и да е информация или съобщение, което качвате на Платформата, не трябва:

   

  • Да има вероятност да създаде заблуда в който и да е човек;
  • Да бъде в състояние да наруши законните права на Агринайзър или тези на когото и да било регистриран потребител;
  • Да нарушава каквито и да било правно регламентирани задължения към трета страна, като договорни задължения или задължения за поверителност;
  • Да дава възможност да се представяте за друг човек или да представяте невярно самоличността си и обвързаността си с други лица;
  • Да създава впечатление, че произтича от Агринайзър, когато това не отговаря на истината;
  • Да защитава, насърчава или подтиква която и да било страна да извърши или да подпомогне извършването на незаконни или престъпни деяния, като например нарушаване на авторски права или компютърна злоупотреба;
  • Да заплашва, да злоупотребява или да навлиза в неприкосновеността на личния живот на трети лица или да причинява дискомфорт, неудобство или ненужна тревога;
  • Да бъде неприлична, обидна, омразна, подстрекаваща или клеветническа;
  • Да поощрява излагането на материали със сексуално съдържание, насилие или дискриминация;
  • Да накърнява авторски права, права върху база данни или търговска марка на трети лица;
  • Да има вероятност да тормози, разстрои, притесни ,обезпокои или подразни което и да е лице;
  • Да съдържа каквато и да било реклама или рекламиране на услуги или уеб връзки към други сайтове.

   

  Възможна злоупотреба с Агринайзър

  1. Нарушаване на Условията

   

  6.1. Ако не изпълните някое от изискванията, на която и да е от точките в настоящите Условия, в който и да е момент, може да Ви бъде търсена отговорност за нанесени вреди и за потребителския Ви профил може да последва, освен другите последици, следното:

   

  • отказ за регистрация;
  • забрана за пререгистрация;
  • предупреждение за закриване на профила;
  • закриване на профила;
  • прекратяване на преговорите, които провеждате.

   

  Агринайзър си запазва правото да откаже да приеме всяка обява, публикация или контраоферта или да предаде съдържание, изпратено от потребител с цел свързване с друг потребител или потребители, в случай на нарушение на тези Условия.

   

  Какво може и какво не може да обещае Агринайзър?

  1. Гаранции, представителства, отказ от отговорност

   

  7.1. Естеството на Платформата е такова, че Агринайзър не извършва каквато и да е надлежна проверка (освен за предвидените в точка 2.5 стъпки, касаещи верификацията на потребителите) на потребителите на Платформата или на всяка публикувана обява или контра-оферта, и съответно не установява или упражнява контрол върху обявата или насрещната оферта(контраофертата), публикувана от който и да било потребител на Платформата. Съответно, Агринайзър не е в състояние да даде никакви доказателства или гаранции за верността, точността, пълнотата или надеждността на която и да е oбява, контраоферта или каквито и да е други съобщения, публикувани от потребители директно на Платформата или такива, които са съобщени на други потребители посредством Агринайзър. Публикуването на Платформата или предаването на съобщения чрез Платформата на каквито и да било становища, които могат да бъдат изразени от потребителите, или каквито и да било становища или гаранции, които могат да бъдат дадени от потребител на Платформата, не означава, че Агринайзър се съгласява или по какъвто и да е начин одобрява такава публикация или съобщение.


  7.2. Всеки потребител трябва да извърши своя собствена надлежна проверка на другите потребители, което е задължение, произхождащо от приемането и договарянето на условията на сделката, и да е наясно, че той/тя се обвързва с друг потребител на свой собствен риск.


  7.3. Агринайзър може да работи в качеството на търговец, агент, посредник или брокер спрямо Вас или спрямо другите потребители. Ние обаче не сме страна по каквито и да било сделки и договори за продажба или покупка, възникнали между купувачи и продавачи, от момента, в който страните се запознаят помежду си и след като условията на сделката са договорени по основните положения. Агринайзър не дава гаранции, че тези сделки ще бъдат пълни, надеждни, точни или подходящи за индивидуалните изисквания на купувача или продавача. Агринайзър не дава никакви правни гаранции относно начина на изпълнение, възможността за изпълнение или законосъобразността на тези сделки. Агринайзър не гарантира, че сделката, договорена на Платформата, ще доведе до сключване на договор между страните, когато тяхната самоличност бъде разкрита , и че ще бъдат разменени стоки и/или пари между купувача и продавача, които са постигнали принципно съгласие за сделка чрез Платформата. Регистрираните потребители не са оправомощени да се позовават на гаранции, изявления или становища, направени или предоставени от Агринайзър или от негов представител във връзка със сделките между тези страни. Агринайзър се освобождава от отговорност по всякакви искове срещу Дружеството, имащи връзка с тези сделки. Агринайзър насърчава потребителите да търсят независима правна консултация по отношение на конкретните обстоятелства във всеки отделен случай, преди да пристъпят към сключване на договор, след като са приели и са договорили условията на сделката в Платформата.


  7.4. Регистрираните потребители потвърждават и се съгласяват, че при използването на Услугата ще спазват точка 6.3 и е тяхно задължение да се уверят в идентичността, автентичността и надеждността на всяка информация или условия на сделка, предоставени от други регистрирани потребители. Когато регистрираните потребители плащат за стоките, които желаят да закупят или продават стоките, които желаят да продадат, те правят това изцяло въз основа на собствената си независима оценка на всички отнасящи се до конкретния случай въпроси.


  7.5. Платформата е предоставена в този си вид без изрична или подразбираща се гаранция. Въпреки че предприемаме действия за проверка на всички потребители преди регистрацията (вж. Точка 2.5) и можем да следим дали потребителите спазват критериите за правоспособност и допустимост (вж. Точки 3 и 4), моля, имайте предвид, че съдържанието на всяка обява се основава на информацията, получена от нас добросъвестно от подаващите обяви потребители, въз основа на гаранциите, направени от тях, но ние не сме в състояние да проверим точността на цялата информация, публикувана на Платформата. Съответно, ние не сме в състояние, не гарантираме и не декларираме, че всички регистрирани потребители спазват по всяко време настоящите Условия и по-специално Точка 3 и Точка 4.


  7.6. В момента Услугата е предназначена и предоставена за ползване на територията на Европейският Съюз, Англия, Украйна, Турция и други. Агринайзър не дава гаранции, че материалите на Платформата са подходящи или достъпни за използване на места извън тази територия. Достъпът до Платформата от територии, където нейното съдържание или извършване на търговия чрез нейната Услуга са незаконни или противоправни, е забранен. Ако изберете да осъществите достъп до Платформата от местонахождения извън предоставената за ползване територия, Вие правите това по своя собствена воля и Вие сами сте отговорни за спазването на местните закони. Агринайзър няма да носи отговорност за използването на Платформата или Услугата извън посочените по-горе територии.


  7.7. Сайтът Agriniser.com може да съдържа преки пътища(линкове) към други уеб сайтове или уеб услуги, които са извън нашия контрол, ние не носим отговорност за съдържанието и безопасността на съдържанието на сайт извън Платформата.


  7.8. Агринайзър не гарантира, че уеб сайтът, Платформата или всяко съдържание на нея ще бъдат винаги налични или без прекъсвания, нито гарантира безпроблемно функциониране на уеб сайта, Платформата или Услугата. Достъпът до уеб сайта и Платформата е временно разрешен. Агринайзър (или нашите доставчици) може да прекрати, оттегли, спре или промени целия или част от сайта без предизвестие. Агринайзър не носи отговорност пред Вас, ако по някаква причина сайтът не е достъпен по което и да е време или за какъвто и да е период.


  7.9. Агринайзър предприема, чрез всички допустими от закона средства, мерки за защита на своята система от компютърни вируси, но не гарантира, че нейният сайт или сървъри не съдържат компютърни вируси или друг зловреден софтуер, които могат да повлияят на вашата система. Трябва да сте сигурни, че разполагате с последните актуални защити, за да предпазите компютъра си от такива вируси или друг опасен или зловреден софтуер.


  7.10. Съдържанието на нашия сайт е предоставено само за обща информация. То не е предназначено да дава съвети или напътствия, на които да се позовавате. Трябва да потърсите професионален съвет или съвет от специалист, преди да предприемете или да се въздържите от действие, основаващо се на съдържанието на Платформата.


  7.11. Въпреки че полагаме необходимите усилия за актуализиране на информацията на Платформата, не заявяваме, не декларираме, и не гарантираме по пряк или косвен начин, че съдържанието на Платформата е точно, пълно или актуално.


  7.12. Възгледите, изразени от регистрираните потребители на Платформата, не представляват наши възгледи или ценности.


  7.13. Не гарантираме, че Платформата ще бъде надеждна или без бъгове или вируси


  7.14. Регистрираните потребители са отговорни за конфигурирането на своя хардуер и компютърни програми за достъп до Платформата. Отговорността за използването на антивирусен софтуер е Ваша.

   

  1. Ограничение на отговорността

   

  8.1. Нашата отговорност към Вас

   

  8.1.1. Ние не изключваме или ограничаваме нашата отговорност към Вас, в случаите, в които това би противоречало на закона. Това включва случаите на отговорност за смърт или телесна повреда, причинени в следствие на проявена наша небрежност или небрежност на нашите служители, представители или подизпълнители, както и за измама или въвеждане в заблуждение. Останалите подточки в тази Точка 7 да се тълкуват във връзка с тази разпоредба.


  8.1.2. Доколкото законът позволява, отхвърляме всички условия, гаранции, изявления или други ,които могат да се отнасят за сайта, Платформата или които заради тази разпоредба ще бъдат включени в Условията, независимо дали са изрични или подразбиращи се.


  8.1.3. Агринайзър (включително нашите дъщерни дружества, нашите директори, представители и служители) не носи отговорност пред Вас по силата на договор, доказан деликт (включително поради небрежност) или по друг начин за загуби като: загуба на стоки, печалби, приходи, бизнес, бизнес възможност, добра репутация или прекъсване на дейността или за каквито и да било други загуби, дори и да са предвидени или да произтичат пряко или косвено от:

   

  • Вашето използване или невъзможност за използване на Услугата/Платформата;
  • всяко ръководство за помощ, което сме предоставили на Платформата;
  • използване или позоваване на съдържание, налично на Платформата или на сайта;
  • закъснения или смущения в Услугата / Платформата;
  • заразяване с вируси или друг зловреден софтуер в следствие достъпа до или свързването с Услугата / Платформата;
  • повреди, бъгове, грешки или неточности от какъвто и да е вид в Услугата / Платформата;
  • повреда на вашето хардуерно устройство в следствие използването на Услугата / Платформата;
  • действия или бездействия на регистрирани потребители, различни от Вас, включително съдържанието на техните обяви;
  • спиране или друго действие, предприето по отношение на Вашия акаунт или нарушение на тези Условия;
  • всяко използване на Платформата; или
  • всяко друго нарушение на тези Условия от която и да е страна.


  8.1.4. Моля, имайте предвид, че Агринайзър не носи отговорност за:
   

  • Загуба на печалба, продажби, бизнес или приходи;
  • Преустановяване на дейността;
  • Загуба на прогнозирани спестявания;
  • Пропускане на бизнес възможност, загуба на репутация или реноме;
  • Всяка косвена или пряка загуба или повреда;
  • Неспазване от страна на регистриран потребител на тези Условия; или
  • Всяка информация, публикувана от която и да е страна, която не е вярна, точна или пълна.

   

  8.1.5. Ако бъде доказано, че носим отговорност, нашата отговорност спрямо Вас или спрямо трети лица (независимо дали произхожда от договор, непозволено увреждане, небрежност, отговорност по деликт, по закон или по друг начин) се ограничава само до сбора на таксите, които сте платили, за да получите достъп до Услугата в предходните дванадесет месеца до пораждане на отговорността, ако такава съществува.
   

  8.1.6. Агринайзър не носи отговорност за загуби или повреди, причинени от вирус, кибер - атака или друг технологично вредоносен материал, който може да зарази компютърното Ви оборудване, компютърни програми, данни или друга Ваша собственост в следствие използването на Платформата /Услугата или в следствие изтеглянето на съдържание от сайта или на линк от сайта.
   

  8.1.7. Агринайзър не поема отговорност за съдържанието на уебсайтове, които пренасочват към Agriniser.com. Съществуването на такива линкове не трябва да се тълкуват като одобрение от страна на Агринайзър на тези интернет страници. Агринайзър не носи отговорност за загуби или щети, които могат да възникнат при използването на такива линкове от Ваша страна.
   

  8.1.8. Агринайзър не проверява и не верифицира обяви, публикувани от потребители или преговори, водени от потребители, и следователно не носи отговорност за каквито и да било крайни последици от каквото и да е действие, сделка или договор, сключени между потребителите на Платформата. По-специално и без изключения, Агринайзър не проверява истинността или идентичността на потребителите или способността им да изпълняват своите задължения във връзка с договорените условия на сделката.

   

  8.2. Вашата отговорност към нас и към други регистрирани потребители

   

  8.2.1. Доколкото не е посочено друго в настоящите Условия, Вие носите отговорност за всички свои действия, произхождащи от Вашия потребителски акаунт и използването на Платформата и/или Услугата и дължите обезщетение на Агринайзър в пълен размер за всички загуби, щети, заведени искове, предприети действия или претенции (включително и дължимите съдебни и счетоводни разходи), независимо дали са преки, косвени или произтичащи от: (i) неизпълнение на тези Условия от Ваша страна; (ii) използването от Ваша страна на Платформата, Уебсайта или Услугите; или (iii) какъвто и да е материал, който публикувате на Платформата.
   

  8.2.2. Вие сте изцяло отговорни за Вашите действия в качеството си на продавач или купувач и за всички задължения, възникващи между продавачи или купувачи, с които търгувате в резултат на публикуване на обявява. Вие се задължавате да ни обезщетите в пълен размер за всички евентуални искове, които могат да бъдат предявени от други регистрирани потребители в резултат на неспазването на Условията от Ваша страна.

   

  Други важни условия.

  1. Интелектуална собственост

   

  9.1. Agriniser® е регистрирана търговска марка (EU017428285) и е собственост на Agriniser Limited. Всяко използване на запазената марка без нашето предварително писмено разрешение е забранено от законите за интелектуална собственост в целия Европейски съюз.
   

  9.2. Цялото съдържание на www.agriniser.com (и всички други регистрирани имена на домейни, пренасочващи към този уебсайт) попада под защитата на законите за авторското право и сродните му права и интелектуалната собственост, и се счита за защитена собственост на Agriniser Limited. Този тип права са защитени по целия свят и са изрично запазени. Възпроизвеждането (извън ограничените случаи, позволени от закона) на всяко съдържание, намиращо се на Платформата или получено чрез използването на Услугата, е строго забранено, освен ако не е изрично разрешено от нас предварително в писмен вид.
   

  9.3. По отношение на всички снимки или друг снимков или графичен материал или какъвто и да е друг материал, който попада под защитата на правото върху интелектуалната собственост, които качвате на Платформата или ни предоставяте по друг начин, Вие ни предоставяте неограничено, глобално, непрекъснато, неотменимо, безвъзмездно, подлежащо на подлиценз право на използване на съдържанието (включително, без ограничение, създаването и използването на производни продукти) и Вие ни оправомощавате да упражняваме всички права върху интелектуална собственост, които притежавате, по отношение на въпросните материали във всички настоящи или подлежащи на разработване в бъдеще медии. Освен това, доколкото приложимият закон допуска, Вие се отказвате от неимуществените си претенции по отношение на тези материали и се задължавате да не предявявате иск в защита на подобни права на интелектуална собственост срещу нас, нашите подлицензополучатели или нашите приобретатели.

   

  1. Конфиденциалност

   

  10.1. Агринайзър, от една страна, и всеки регистриран потребител, от друга страна, се задължават да не разкриват по никакъв начин, пред никого поверителна информация , касаеща бизнеса, делата, потребителите, клиентите или доставчиците и на двете страни, освен ако това не е изрично разрешено в следващите точки.
   

  10.2. Всяка от двете страни може да разкрие поверителна информация, касаеща другата страна, в следните случаи:
   

  (а) на съответните служители, длъжностни лица, представители, подизпълнители или консултанти, които се налага да получат такава информация за целите на изпълнението на нашите задължения по настоящите Общи Условия. Двете страни гарантират, че тези служители, длъжностни лица, представители, подизпълнители или консултанти спазват настоящата разпоредба;
   

  (б) ако това са изискванията на закона, на компетентния съд или на правителствен или регулаторен орган.
   

  10.3. Всяка от двете страни може да използва поверителна информация на другата само и единствено с цел изпълнение на съответните задължения по настоящите Условия.

   

  1. Форсмажорни обстоятелства

   

  11.1. Агринайзър няма да бъде (1) задължен за или (2) отговорен за неизпълнение или забава на изпълнението на някое от задълженията си по Условията, причинени от действия или събития, независещи от нашата воля , включително, но не само: липсата на достъп до сървъри, атаки на хардуерни системи, стачки на работници, локаути или други спорове между синдикати и работодатели (доколкото засягат нас или нашите доставчици), липса на обществени услуги , на услуги на интернет доставчици или на транспортна или телекомуникационна мрежа, война, бунт, граждански размирици, умишлено имуществено увреждане, изпълнение на закон или правителствена заповед, постановление, наредба или директива, злополука, повреда на машини или растения, пожар, наводнение, буря или неизпълнение на задължения от страна на доставчици или подизпълнители.
   

  11.2. Ако възникне подобно форсмажорно обстоятелство на непреодолима сила, извън обхвата на контрола на Агринайзър, и това попречи да изпълняваме задълженията си по Условията ние ще:

  (а) положим необходимите усилия да се свържем с Вас възможно най-скоро, за да Ви уведомим; и
   

  (б) бъдем временно освободени от задълженията си по настоящите Условия, а срока за изпълнение на нашите ангажименти ще бъде удължен за времето, докато трае събитието. Ще определим нова дата за изпълнение на Услугата с Вас след приключване на събитието.

   

     12. Прекратяване

   

  12.1. Ако нарушите някое от тези Условия, ние ще имаме право едностранно и незабавно да спрем или прекратим регистрацията Ви, както и използването и достъпа Ви до Платформата и/или Услугата и да информираме всички останали регистрирани потребители за нарушението Ви. Можем да претендираме обезщетение за подобно нарушение в случаите, в които имаме законно право на това.
   

  12.2. Ако желаете да се освободите от задълженията си по тези Условия, Вие можете, по всяко време, едностранно, да го направите, като закриете профила си, свързвайки се с нас.
   

  12.3. Разбирате и потвърждавате, че ако закриете профила си в Агринайзър или Вашият профил в Агринайзър е спрян или прекратен, цялата информация, съдържаща се в профила Ви, ще бъде маркирана като подлежаща на изтриване и може да бъде изтрита от базите данни на Агринайзър.
   

  12.4. Агринайзър си запазва правото да изтрие Вашия профил от Платформата и цялата информация, произхождаща от Вас на Платформата след определен период на неактивност , по преценка на Дружеството.
   

  12.5. Агринайзър има право да деактивира всеки потребителски акаунт или парола, независимо дали са избрани от Вас или са Ви предоставени от Agriniser по всяко време, ако по преценка на Агринайзър не сте спазили някоя от разпоредбите на тези Условия.
   

  12.6. Ако пристъпите към едностранно прекратяване на акаунта си, няма да имате право на възстановяване на таксите, заплатени в полза на Агринайзър.

   

     13. Компетентен съд и приложим закон

   

  13.1. Всички спорове, възникнали по повод или във връзка с настоящите Условия, се решават по взаимно съгласие. Само след като всички допустими средства за разрешаване на спора по взаимно съгласие бъдат изчерпани, въпросът може да бъде отнесен до компетентните Български съдилища, на които ще бъде предоставено решаването на спора. Тези Условия са съобразени и се позовават на българското законодателство и тяхното тълкуване се подчинява на същото законодателство.
   

  13.2. Ако възникне спор между двама потребители на Платформата, това е въпрос, който те трябва да решат помежду си. По този начин Вие се съгласявате да освободите Агринайзър от всякакви претенции, произтичащи от или по какъвто и да е начин свързани с такива спорове. Ние може, по наша преценка, да осигурим на двете страни по спора или на компетентните органи съдействие, което сметнем за подходящо според обстоятелствата, за да се спомогне разрешаването му, но ние не можем да вземем страна, да посредничим или да предприемем действия от Ваше име.

   

  1. Общи разпоредби

   

  14.1. Ако някоя от разпоредбите на тези Условия е или стане недействителна, незаконосъобразна или неприложима, тя ще подлежи на изменение до минималната необходима степен, за да стане действителна, законосъобразна и приложима. Ако подобно изменение не е възможно, съответната разпоредба ще се счита за заличена. Всяко изменение или заличаване на разпоредба, съгласно тази Точка, не засяга действителността и приложимостта на останалите Условия.
   

  14.2. Нямате право да прехвърляте никое от вашите права или задължения по настоящите Условия на друго лице без предварителното писмено одобрение от страна на Агринайзър. Ние можем да прехвърлим правата и/или задълженията си по настоящите Общи условия на друго дружество в случай, че бъдем придобити от такова, доколкото няма да засегнем Вашите законни права по този начин.
   

  14.3. Настоящите Условия имат силата на сключен договор между Вас и нас относно използването на Услугата и изместват всички предишни писмени или устни споразумения. Настоящият договор не планира да създаде и не създава: агенция, сдружение, съвместно предприятие (джойнт венчър), отношения работодател-служител, франчайз-франчайзополучател.
   

  14.4. Неуспехът или забавата на дадена страна да упражни свое право или средство за правна защита, предоставено по силата на тези Условия, не се счита за отказ от това или друго право или средство за защита и нито възпрепятства, нито ограничава по-нататъшното упражняване на това или друго право или средство за защита. Еднократното или частично упражняване на такова право или средство за защита не възпрепятства или не ограничава по-нататъшното упражняване на това или друго право или средство за защита.
   

  14.5. Тези Условия подлежат на изменение и допълнение. Всички съществени промени се съобщават на регистрираните потребители своевременно.


  22 август 2022